O Firmie

Miło nam powitać Państwa na stronie zarządcy nieruchomości.

Firma została założona 1 czerwca 2008 r. i działa nieprzerwanie do chwili obecnej.

Właścicielem jest Wiesław Kwaśniewski, posiadający licencję państwową zarządcy nieruchomości o numerze 13611 wydaną przez Ministra Infrastruktury w 2004 r.

Właściciel posiada również inne uprawnienia takie jak państwową licencję pośrednika nieruchomości o numerze 8405, wydaną przez Ministra Infrastruktury w 2008 r. czy uprawnienia do zasiadania w spółkach Skarbu Państwa wydane przez Ministra Skarbu w 2001 r.

Właściciel nieprzerwanie działa na rynku nieruchomości od 2001 r.

Najpierw w latach 2001-2008 jako Prezes spółki komunalnej, zarządzającej mieniem gminnym, w tym wspólnotami mieszkaniowymi a od 2008 r. tylko wspólnotami mieszkaniowymi.

Certyfikaty, Uprawnienia

Oferta

Oferta usług naszej firmy:

01. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli,
 • reprezentacja Wspólnoty w sprawach jej dotyczących przed odpowiednimi władzami i instytucjami,
 • dokonywanie czynności związanych z przygotowaniem i zwołaniem zebrań,
 • przygotowanie projektów uchwał niezbędnych do podjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz innych czynności wynikających z przepisów,
 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed urzędem skarbowym, urzedem statystycznym, urzędami gminnymi, miasta lub starostwem powiatowym,
 • przygotowanie formalno-merytoryczne i nadzór nad realizacją umów zawartych pomiędzy wspólnotą a dostawcami i usługodawcami,
 • prowadzenie negocjacji i przygotowywanie umów z tytułu pożytków (np. reklamy) z nieruchomości wspólnej,
 • prowadzenie ewidencji lokali stanowiących odrębną własność,
 • windykacja należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej,
 • współpraca z dostawcami mediów i usług w częściach wspólnych budynku oraz utrzymania czystości,
 • zgłaszanie stosownych uwag poszczególnym wykonawcom i egzekwowanie poprawnego wykonania usług łącznie z potrąceniem części wynagrodzenia,
 • prowadzenie korespondencji w imieniu wspólnoty lub z nią związanej,
 • obsługa prawna wspólnoty prowadzona przez radcę prawnego,
 • ubezpieczenie Wspólnoty mieszkaniowej.
02. USŁUGI KSIĘGOWO-ROZLICZENIOWE
 • obsługa operacji finansowych wspólnoty poprzez jej rachunek bankowy,
 • reprezentowanie wspólnoty przed bankiem,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych wspólnoty zgodnie z planem kont i obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości wspólnoty,
 • dokonywanie na bieżąco (po odczycie w ciągu 7 dni) rozliczeń właścicieli z zaliczek wpłacanych na utrzymanie części wspólnej nieruchomości wg udziałów i mediów rozliczanych na metr kwadratowy, osoby, lokal lub na podstawie odczytu wodomierzy i ciepłomierzy,
 • udostępnianie rozliczeń na dwa sposoby: poprzez skrzynkę pocztową i e-kartotekę,
 • prowadzenie rozliczenia funduszu remontowego,
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych,
 • naliczanie opłat tylko na podstawie uchwał i decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej lub zawartych umów o dostawę mediów i usług,
 • sporządzanie wezwań do zapłaty w przypadku zalegania przez właściciela,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem zebrania sprawozdawczego i rozesłanie go do skrzynek pocztowych wszystkim właścicielom bez wyjątku celem zapoznania się z nim,
 • w ramach transparentności rozliczeń udostępnienie wglądu do wyciągu bankowego wspólnoty od 2-3 osób wyznaczonych przez właścicieli.
 • udostępnianie każdemu właścicielowi kartoteki klienta na żądanie.
03. USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ BUDYNKÓW I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
 • przygotowywanie zleceń na przeprowadzenie okresowych kontroli obiektu zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego (art. 62) na koszt Wspólnoty dla wykonawców posiadających stosowne uprawnienia,
 • nadzór nad realizacją okresowych kontroli obiektu,
 • zlecanie wykonania remontów na koszt Wspólnoty w przypadku awarii wywołującą szkodę lub zagrożenie dla życia czy mienia,
 • przygotowywanie zleceń bieżących napraw i konserwacji w nieruchomości wspólnej i urządzeń technicznych.

Nieruchomości

Oferta nieruchomości:

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Kontakt

tel. +48 513 10 2222

email: daremil@wp.pl

email: biuro@daremil.pl

Biuro Pośrednictwa i Zarządzania Nieruchomościami ,,Daremil”
NIP: 764-168-48-52
REGON: 340451950

Siedziba:
88-400 Żnin, ul. Cicha 4

Oddziały:
84-230 Rumia, ul. Żytnia 5/2